Menu Zamknij

PROGRAM 12 KROKÓW to zestaw wytycznych określających sposób postępowania w przypadku uzależnienia, przymusu lub innych problemów behawioralnych. Pierwotnie zaproponowany przez Anonimowych Alkoholików (AA) jako metoda na wyleczenie z alkoholizmu i opublikowany po raz pierwszy w książce z 1939 r. „Anonimowi Alkoholicy: Historia o tym, jak ponad stu mężczyzn wyszło z alkoholizmu”. Metoda została dostosowana i stała się podstawą innych programów terapeutycznych. Jak podsumowano w Amerykańskim Towarzystwie Psychologicznym, proces ten obejmuje:

 • przyznanie, że nie można kontrolować swojego picia, uzależnienia ani przymusu;
 • rozpoznawanie wyższej mocy, która może dać siłę;
 • badanie błędów przeszłości i poprawę przy pomocy sponsora (doświadczonego członka);
 • uczenie się nowego życia z nowym systemem zachowań;
 • pomaganie innym, którzy cierpią z powodu tego samego uzależnienia.

 

12 KROKÓW AA 

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

12 TRADYCJI AA

 1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
 3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
 4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
 5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
 6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
 7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
 8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
 12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

 

Dwanaście  kroków AA to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób na życie, mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

Dwanaście tradycji AA to metody, za pomocą których AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym; przedstawiają sposób w jaki AA żyje i rozwija się.

(12 Kroków i 12 Tradycji str. 17)

 

Dowiedz się czym jest Wspólnota Anonimowych Alkoholików, jak działa i czy może Ci pomóc. Jeżeli masz problem z uzależnieniem od alkoholu lub zwyczajnie Twoje picie alkoholu niepokoi Ciebie lub Twoich bliskich – przyjdź na spotkanie AA zwane „mityngiem” i zobacz jak AA działa w praktyce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwiązaniem problemu z uzależnieniem od alkoholu.

CZYM JEST AA?   |  MITYNGI   |   INFOLINIE AA   |  KONTAKT